Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi VINTAGEWINES.CZ, Martin Staněk, IČO: 03533697, se sídlem Bardějovská 2548, 470 06, Česká Lípa, dále jen "prodávající/podnikatel", na straně jedné a kupujícími na straně druhé.1. Kontaktní údaje prodávajícího

Název: VINTAGEWINES.CZ
Sídlo/bydliště: Bardějovská 2548, 470 06, Česká Lípa
IČO: 03533697
Telefon: 608198302
Email: info@vintagewines.cz / martinstanekcz@gmail.com

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů.

2. Ceny zboží

Ceny prodávaného zboží jsou uvedeny včetně DPH na webových stránkách prodávajícího. www.vintagewines.cz

3. Objednání zboží

Kupující objednává zboží a tedy platně uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu. Takto odeslaná objednávka je závazná. Odesláním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje, že dovršil věku 18 let. Osobám mladším 18ti let nebude zboží obsahující alkoholické nápoje fyzicky předáno.

Přijatá objednávka bude vyřízena nejpozději do 3 pracovních dnů, pokud není uvedeno jinak.

Při objednání zboží si kupující zvolí jemu vhodný způsob doručení a způsob úhrady, pokud se nedohodne jinak.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. své jméno podle občanského průkazu, fakturační údaje, určení způsobu dodání, doručovací adresa, atd.).

E-mail kupujícího uvedený v objednávce může být zařazen do zasílání novinek prostřednictvím e-mailu, z jejichž odebírání má kupující právo se kdykoliv odhlásit.

4. Platební podmínky, forma úhrady

Celou částku kupní ceny za dodávané zboží včetně ceny přepravy tohoto zboží, je možné dle volby kupujícího, zaplatit hotově při osobním předání, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího (zboží bude odesláno až po uhrazení dané částky), hotově formou dobírky pracovníkovi přepravní služby.

Neuhradí-li kupující částku za zboží do 7 pracovních dnů, bude objednávka zrušena.

5. Dodací lhůty, doprava / osobní odběr

Prodávající se zavazuje dodat předmět prodeje kupujícímu maximálně do 7-14 kalendářních dní od zaplacení objednávky, pokud není dohodnuto jinak. Náklady přepravného hradí kupující spolu s výrobkem před dodávkou nebo na místě při dodávce. Přepravu předmětu prodeje zabezpečí prodávající prostřednictvím vlastní přepravy nebo smluveného přepravce.

Dodací lhůta ze strany prodávajícího je splněná, pokud byl předmět koupě v dané lhůtě osobně předán kupujícímu, nebo byl odevzdaný na přepravu. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase.

Termín dodání požadovaný zákazníkem je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím. V případě dodání zboží prodávajícím kupujícímu prostřednictvím přepravce se lhůta dodání výše uvedená prodlužuje o 1-2 pracovní dny potřebné k zabalení a dopravy zboží ke kupujícímu.

6. Reklamační řád, záruční a reklamační podmínky

Zboží může vykazovat projevy archivace a stárnutí vína (viz stránka ARCHIVACE). To je například horší kvalita etikety na lahvi (na stránkách prodávajícího je vždy aktuální fotografie), nižší hladina vína, slabší barva vína (přeměna rubínových a červených tónů na hnědé až cihlové), vinný kámen nebo depot ve víně a také charakteristická změna senzorických (chuťových a pachových) vjemů vína, za jejímž účelem je víno archivováno. Toto jsou standardní vlastnosti archivních vín, a proto se na ně nevztahuje nárok na reklamaci.

V případě dopravy přepravcem je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Kupující musí reklamaci vyřizovat ihned po zjištění závady.

Prodávající neručí za vady způsobené nevhodným skladováním nebo manipulací s vínem ze strany kupujícího v rozporu s písemným doporučením na stránkách prodávajícího (viz PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ). V případě reklamace po více než 30ti dnech od zakoupení zboží je kupující povinen dokázat (fotografie) správné uložení vína pro delší archivaci.

Pro posouzení kvality reklamovaného vína je kupující povinen dodat k posouzení minimálně 1/2 původního obsahu lahve a korku.

7. Ochrana osobních údajů

Informace, které kupující poskytne prostřednictvím objednávkového formuláře slouží výlučně pro potřebu poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány.

8. Tyto obchodní podmínky jsou dispozitivní

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností ohledně těchto obchodních podmínek, může kupující kontaktovat prodávajícího e-mailem info@vintagewines.cz nebo na tel. čísle 608 198 302.


Platnost obchodních podmínek od 1. 1. 2018